Tác giả Dale Carnegie

Tác giả Nguyễn Hiến Lê

Người Việt Nam đầu tiên dịch Đắc Nhân Tâm

Tác giả John C.Maxwell

Tác giả Hán Quang Dự

Tác giả Richard Unger

Tác giả Barbara Ann Corcoran

Tác giả Lori Greiner

Tác giả Robert Herjavec

Tác giả Mark Cuban

MBA Nguyễn Phan Anh

Tác giả Thomas R Ittelson

Tác giả Daryl Weber

Tác giả Suzanne M. Paling

Tác giả Joe Girard

Tác giả John Gray

Tác giả Anthony Gell

Tác giả Timothy Ferriss

Tác giả Shari Levitin

Tác giả David Avrin

Tác giả Joe Vitale

Tác giả Lynna Robinson

Tác giả Beverly E Jones

Tác giả John P. David

Tác giả Stewart D. Friedman