Shark Hưng: Chia sẻ thú vị về bộ sách America Shark Tank đến lời khuyên start up thực tế

[ux_video url="https://www.youtube.com/watch?v=jES3zhTpB2Q" height="45%"]